Bjørn Bjørlykke

Meny

Årsmøtet 2006: Om turen til Fitjarøyane (2003)

Biletføredag om turen til Fitjarøyane 2006
Etter årsmøtet viste Svein Ove Eikenes bilete frå medlemsturen i Fitjarøyane. Einar Matre, skipper på Seladon, kommenterte bileta og fortalde om fyrvaktar Skarpnes og om Skarpnes-samlinga ved Stord folkebibliotek.

REFERAT

Årsmøte i Stord sogelag 23.02. 2006

Folkebiblioteket, Stord kulturhus

29 frammøtte

Val av møteleiar: Jakob Gullberg

Val av referent: Nils Tore Gram Økland

Sak 1: Årsmelding

Årsmeldinga vart lagt fram av Peggy Bærøy. Det var ingen merknader, og årsmeldinga vart godkjent samrøystes.

Sak 2: Rekneskap

Revidert rekneskap vart lagt fram av Arne Sortland. Det var ingen merknader, og rekneskapen vart godkjent samrøystes.

Sak 3: Val

Harald Kvarme la på vegner av valnemnda fram følgjande framlegg til ny leiar, nye medlemer i styret og revisor. Vala var samrøystes:

 

Leiar:                        Lars Mæland                                    Valt for 1 år

 

Styremedlem:            Peggy Bærøy                                    Valt for 2 år

Nils Tore Gram Økland            Valt for 2 år

 

Varamedlem:            Paula Skram Larsen                        Valt for 1 år

Jens Litlabø                                    Valt for 1 år

 

I styret for 2006 sit då elles:

Arne Sortland                                    1 år att i styret

Bjørn Bjørlykke                        1 år att i styret

Revisor:            Odd Stuve Rommetveit            Valt for 1 år

Valnemnd:            Harald Kvarme, leiar                        1 år att i valnemnda

Lilly Skaar                                    2 år att i valnemnda

Bjørnar Withbro (ny)                        3 år att i valnemnda

Sak 4: Framlegg til årsmøtet

1 Styret gjorde framlegg om at årspengane for 2007 vert slik:

Medlem            175

Familie            225

Institusjon            275

 

Framlegget vart vedteke med 16 mot 10 røyster.

2 Jon Kyvik la fram to saker som samrøystes vart oversende til styret:

– Styret må ta initiativ overfor Stord kommune for å få fortgang i arbeidet med å sikra at Prestavegen over Golfbanen og i Meldalen vert farbar for turgåarar i samsvar med føresetnadene.

– I samband med bygging av fortog langs fylkesvegen frå høgskulen til Førlandskrysset må Paters kvile vernast mot skade. Kvilestaden må også vera lett tilgjengeleg.

Sak 5: Vidare arbeid i laget

1 Alf Mathisen la fram eit skriftleg framlegg frå Marianne Herfindal Johannesen, som arbeider ved Statsarkivet i Bergen, til aktivitet for å auka interessa for og medlemstalet i sogelaget:

Lysa ut ei skrivetevling, t.d. med temaet ’Mitt Stord’

Invitera potensielle skrivarar i fleire klassar til å skriva om det dei har på hjarta når det gjeld heimstaden sin, på eine eller andre måten, soger, tradisjonsstoff, minne, songar, prologar m.m.

I Open klasse for folk i alle kategoriar og aldrar

II Klasse for skular:

–       Barneskulen

–       Ungdomsskulen

–       Vidaregåande skule

Premiering av eitt eller fleire manuskript i kvar klasse, gjerne ein pengepremie, eller anna. Ein jury vurderer arbeida og plukkar ut vinnarane.

Presentasjon av dei beste arbeida i eit eige hefte, kosta av laget. Juryen vel ut dei tekstane som skal vera med i heftet.

Resten av det innleverte materialet kan laget, om det er ynskjeleg, t.d. bruka i framtidige årshefte.

2 Biblioteksjef Bjørnar Withbro peika på at sogelaget burde satsa på profesjonell marknadsføring for å få fleire medlemer. Vidare nemnde han at biblioteket har behov for dugnadsinnsats til handsaming av lokalhistorisk stoff. Biblioteket ville koma med innspel til styret om dette.

 

3 Tore Lande Moe minna om Olvik-jubileet i 2008. Det er då 100 år sidan Olvik etablete Furuly helseheim. Kan sogelaget vera med på markeringa, og t.d. hjelpa til med innsamling av materiale omkring Olvik og Furuly?

4 Jens Litlabø orienterte om programmet for 2006 så langt:

– Rusletur på Digernes

– Rusletur i Hystadmarkjo, 10. mai (oppfølging av museumsmøtet ’Landskapet fortel’)

– Medlemskveld på Lundarstøl

Ymse

Jens Litlabø ynskte Anstein Lohndal til lukke med 80-årsdagen, og takka han for innsatsen for laget.

Etter  årsmøtet vart det servert snittar og vafler.

Svein Ove Eikenes viste bilde frå medlemsturen i Fitjarøyane med Seladon, sommaren 2003.

Einar Matre fortalde om livet og virket til Vilde og Lars Skarpnes.

Alf Mathisen fortalde om Skarpnes-samlinga ved Stord folkebibliotek.

Nils T.G. Økland